Język polski ustny


Język polski - egzamin ustny

Cykl artykułów z "Cogito" - przykładowa realizacja następujących tematów:

Co może być inspiracją dla artystów? Rozwiń temat na podstawie obrazu Wyspiańskiego pt. "Portret z żoną" i innych tekstów kultury. (2020/3)

Czy można uciec od przeszłości? Odwołaj się do poniższego fragmentu tekstu literackiego, całości lektury i innych tekstów kultury. (2018/12)

Czy porzekadła są potrzebne w języku polskim? Odwołaj się do powyższego fragmentu "Pana Tadeusza", całości utworu Adama Mickiewicza, innego tekstu kultury i własnych doświadczeń w komunikacji językowej. (2019/1)

Funkcje duchów w utworze literackim. Omów temat, nawiązując do przytoczonego fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego oraz innego, wybranego utworu literackiego. (2014/21)

Jaka jest funkcja aluzji mitologicznych w tekstach kultury? Omów zagadnienie na podstawie przytoczonego fragmentu "Trenu IV" Jana Kochanowskiego i innego tekstu kultury. ( 2019/11)

"Halka" - słynny obraz Olgi Boznańskiej. W jaki sposób wybitna polska malarka ukazała na swoim obrazie pt. "Halka" dziewczynkę? ( 2019/11)

Jaka funkcja języka dominuje w załączonym tekście kultury? Omów środki językowe typowe dla realizacji tej funkcji zastosowane na afiszu. Podaj przykład innego tekstu, w którym dominuje ta sama funkcja. (2016/6)

Jaka jest funkcja alegorii w kulturze? Odwołaj się do rzeźby Temidy i wybranego tekstu literackiego. (2018/12)

Jaka jest funkcja kontrastu w utworze literackim? Rozważ problem odwołując się do "Trenu VIII" Jana Kochanowskiego i jeszcze jednego utworu literackiego.

Jaka jest funkcja refrenu w wierszu Juliusza Słowackiego "Smutno mi, Boże"? Podaj przykład innego tekstu, w którym także występuje refren i omów jego funkcję. (2016/7)

Jaką funkcję pełnią opisane w tekstach kultury obrzędy? Odwołaj się do podanego fragmentu "Dziadów" i innego tekstu kultury. (2019/11)

Jaką funkcję może pełnić w dziele motyw podróży? Omów zagadnienie na podstawie przytoczonego wiersza Cypriana Kamila Norwida ("Pielgrzym") i innych tekstów kultury. (2016/3)

Jaką funkcję pełni archaizacja w utworze literackim? Omów jej funkcję na przykładzie podanego tekstu ("Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza) i innego utworu. (2016/4)

Jaką funkcję pełni motto w utworze literackim? Omów jego funkcję i związki z treścią dzieła na przykładzie podanego tekstu ("Romantyczność" Adama Mickiewicza) i innych utworów literackich. (2016/3)

Jaką funkcje pełni tytuł tekstu kultury? Omów zagadnienie na podstawie podanego utworu (Cyprian Kamil Norwid "Bema pamięci samotny rapsod") i innego tekstu kultury. (2016/5)

Jaką funkcję pełni w tekstach kultury motyw lasu? Odwołaj się do wiersza K. K. Baczyńskiego "Z lasu" i innych tekstów kultury. (2018/11)

Jaką funkcję pełnią w utworach literackich przedmioty? Omów temat, nawiązując do tekstu Ignacego Krasickiego "Kałamarz i pióro" oraz innego, wybranego utworu literackiego. 92014/20)

Jak autorzy polskich tekstów kultury odnosili się do cudzoziemskiej mody i zwyczajów? Omów zagadnienie na podstawie przytoczonego fragmentu utworu ("Pan Tadeusz" A. Mickiewicza), odwołaj się także do całego eposu i innego tekstu kultury. (2016/6)

Jak funkcjonował w kulturze motyw starości? Omów temat, odnosząc się do zamieszczonego obrazu i innych tekstów kultury.

Jak funkcjonował w kulturze motyw vanitas? Omów temat, odnosząc się do zamieszczonego obrazu i innych tekstów kultury. (2015/19)

Jak funkcjonuje w kulturze motyw samotności? Omów zagadnienie na podstawie przytoczonego utworu (Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Nokturn starej panny") i innych tekstów kultury. (2016/5)

Jak funkcjonuje w kulturze motyw zemsty? Omów zagadnienie na podstawie przytoczonego utworu (fragment III części "Dziadów" Adama Mickiewicza) i innych tekstów kultury. (2016/4)

Jak stylizacja językowa wpływa na wypowiedź? Przeanalizuj zjawisko na podstawie fragmentu "Chłopów" Władysława Reymonta i innego utworu literackiego. (2015/22)

Jak twórcy przedstawiają niewinność w utworach literackich? Odwołaj się do powyższego fragmentu "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza i innego tekstu kultury. (2016/1)

Jak twórcy przedstawiają w tekstach kultury marzycieli? Odwołaj się do obrazu Caspara Davida Friedricha "Wędrowiec nad morzem mgły" i innych tekstów kultury. (2016/2)

Jak ukazywano pracę człowieka? Odpowiedz na przykładzie podanego tekstu kultury (obrazu Courbeta "Kamieniarze") oraz wybranych utworów literackich. (2014/21)

Jak ukazywano relację człowiek-Bóg? Odpowiedz na przykładzie podanego tekstu kultury (fragmentu fresku Michała Anioła pt. "Stworzenie Adama") oraz wybranych utworów literackich. (2014/20)

Jak ukazywano wieś? Odpowiedz na przykładzie podanego tekstu kultury (obraz Józefa Chełmońskiego "Babie lato") oraz wybranych utworów literackich. (2014/22)

Jak ukazywano Wigilię? Odpowiedz na przykładzie podanego tekstu kultury (obraz Jacka Malczewskiego "Wigilia na Svberii") oraz wybranego utworu literackiego. (2014/23)

Jak ukazywano w tekstach kultury rodzinę? Omów temat, odnosząc się do obrazu "Jan III Sobieski w otoczeniu rodziny" i innych tekstów kultury. (2015/21)

Jak w tekstach kultury ukazywana jest ojczyzna? Odwołaj się do obrazu Jacka Malczewskiego "Ojczyzna" i wybranego tekstu literackiego. (2019/1)

Jakie cechy dramatu szekspirowskiego odnajdziesz w "Romeo i Julii"? Czym ten dramat różni się od tragedii antycznej? (2020/3)

Jakie dwie funkcje języka dominują w przytoczonym tekście ("Na barykady")? Uzasadnij swoje stanowisko i podaj konkretny przykład jeszcze jednego tekstu kultury, któremu można przypisać tę samą funkcję. (2015/5)

Jakie refleksje na temat relacji człowiek-przyroda wyrażają twórcy w dziełach? Odpowiedz na przykładzie podanego tekstu kultury (obrazu Caspara Davida Friedricha "Wędrowiec") oraz utworów literackich. (2014/19)

Jakie refleksje na temat życia wyrażają twórcy w swoich dziełach? Odpowiedz na przykładzie interpretacji obrazu Edvarda Muncha "Krzyk" i dowolnego tekstu literackiego. (2014/18)

Jakie środki językowe nadają tekstowi zabarwienie emocjonalne? Odwołaj się do zamieszczonego fragmentu "Lalki" B. Prusa i innego dowolnego tekstu literackiego. (2016/2)

Jaki wpływ ma kultura ludowa na kulturę wysoką? Rozważ problem, odwołując się do podanego tekstu (Adam Mickiewicz "Lilije" - fragment) i jeszcze jednego tekstu kultury. (2015/24)

Jaki wpływ mają na ludzi nałogi? Omów temat odnosząc się do obrazu "Absynt" Edgara Degas i innych tekstów kultury. (2015/18)

Motyw dworu w literaturze polskiej. Omów jego obecność i funkcje na przykładzie fragmentu "Pana Tadeusza" oraz innych utworów literackich. (2015/8)

Motyw lalki, marionetki i jego funkcja. Omów na przykładzie fraszki Jana Kochanowskiego "O żywocie ludzkim" i innego wybranego utworu literackiego. (2014/22)

Omów funkcje zdrobnień na przykładzie ballady "Romantyczność" Adama Mickiewicza i innego tekstu literackiego. (2015/18)

Omów funkcję neologizmów. Odwołaj się do wiersza Bolesława Leśmiana "Wyszło z boru" i jeszcze jednego tekstu literackiego. (2016/1)

Piękno - niezmienna wartość czy kwestia względna? Odpowiedz na podstawie interpretacji obrazu "Trzy Gracje" Rubensa i innego wybranego dzieła sztuki lub tekstu literackiego. (2014/17)

W jaki sposób artyści mogą przedstawiać w tekstach kultury wybitne jednostki? Omów zagadnienie na podstawie fragmentu utworu Elizy Orzeszkowej "Gloria victis" i innego tekstu kultury. (2016/7)

W jaki sposób motywy antyczne funkcjonują w literaturze? Omów na przykładzie podanego "Trenu XIV" Jana Kochanowskiego i innych utworów literackich.

W jaki sposób ukazywano pejzaż? Odpowiedz na przykładzie podanego tekstu kultury ("Impresja. Wschód słońca" Claude'a Moneta) oraz wybranego utworu literackiego.

W jaki sposób ukazywano pracę? Odpowiedz na przykładzie podanego tekstu kultury ("Zbierające kłosy" Milleta) oraz wybranego utworu literackiego. (2015/8)

W jaki sposób ukazywano taniec? Odpowiedz na przykładzie obrazu Edgara Degasa "Lekcja tańca" oraz wybranego utworu literackiego. (2015/5)

W jaki sposób ukazywano wieś? Odpowiedz na przykładzie tekstu kultury ("Trumna chłopska" Aleksandra Gierymskiego) oraz wybranego utworu literackiego. (2014/24)

W jaki sposób ukazywano w tekstach kultury codzienność? Odpowiedz na przykładzie obrazu Vermeera "Mleczarka" oraz wybranego utworu literackiego. (2015/6)

W jaki sposób ukazywano w tekstach kultury noc? Odpowiedz na przykładzie obrazu "Chochoły" ("Planty nocą" Stanisława Wyspiańskiego) oraz wybranego utworu literackiego. (2015/3)

W jaki sposób w literaturze przedstawiana jest historia? Omów zagadnienie na przykładzie fragmentu "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza i innych znanych ci utworów literackich. (2015/3)

W jaki sposób w literaturze przedstawione jest cierpienie za Ojczyznę? Omów na przykładzie podanego fragmentu III cz. "Dziadów" i innych utworów literackich. (2014/23)

W jaki sposób w literaturze przedstawione są udręki miłości? Odwołaj się do podanego fragmentu "Chłopów". (2020/3)

W jaki sposób w tekstach kultury przedstawiano poetów? Omów temat odwołując się do obrazu Walentego Wańkowicza "Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale" i innych tekstów kultury. (2015/19)

W jaki sposób w utworach literackich przedstawiane są bitwy? Omów problem, nawiązując do załączonego fragmentu "Lalki" oraz innych utworów literackich. (2014/17)

W jaki sposób w utworach literackich przedstawiane są sklepy? Omów temat nawiązując do fragmentu "Sklepów cynamonowych" oraz do innego utworu literackiego. (2014/19)

W jakich konwencjach literackich ukazywana jest w literaturze śmierć? Omów zagadnienie na przykładzie fragmentów "Lalki" i innych utworów literackich. (2015/8)

W jakich konwencjach literackich zostaje ukazana miłość? Omów na przykładzie podanego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Biała magia" i innych utworów literackich. (2014/24)

Wojna jako apokalipsa? Omów temat, odnosząc się do zamieszczonej fotografii i innych tekstów kultury. (2015/22)

Wyjaśnij, odwołując się do podanego fragmentu powieści Władysława Reymonta i jeszcze jednego utworu literackiego, jaką funkcję może pełnić dialektyzacja. (2014/18)

Wyjaśnij, odwołując się do podanego fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego i do innego utworu literackiego, jaką funkcję może pełnić w utworze literackim dialektyzacja. (2015/6)

Wytłumacz, czym jest alegoria odwołując się do tekstu literackiego i jeszcze jednego tekstu kultury. (2015/21)

Za pomocą jakich środków językowych można przekazać ocenę postaci? Omów zagadnienie, odwołując się do podanego fragmentu i całości komedii Aleksandra Fredry "Zemsta" oraz innego tekstu literackiego. (2015/24)